PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBrzezie k. Opola
Data wystawienia ogłoszenia2013-07-25
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoBeata Stuglik
Telefon kontaktowy77 423 52 84
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole
Telefon77 423 52 67 (75)
Faks77 423 52 98
E-mailbeata.stuglik@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaLikwidacja sieci trakcyjnej w Groszowicach
Numer postępowaniaGEK/ELO/0791/2013
Opis zamówienia1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbiórki obiektu budowlanego celem uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz wykonanie robót demontażowych sieci trakcyjnej 3 kV typu C95C na torach bocznicy kolejowej Składowiska Odpadów Paleniskowych w Groszowicach
2. Likwidacji ulegnie 3,72 km sieci trakcyjnej górnej, uszynienia i sieć powrotna oraz konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej - stalowe i żelbetowe.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Likwidacja sieci trakcyjnej w groszowicach:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - 100,00%
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia złoży oświadczenie - 100,00%
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 100,00%
Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Deklaracja / Zobowiązanie - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 08124031031111000034830471
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 w Ustawie z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota wadium:
- Likwidacja sieci trakcyjnej w groszowicach - 5 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertLikwidacja sieci trakcyjnej w groszowicach:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOddział Elektrownia Opole Brzezie, budynek administracyjny, II piętro, pok.208 kancelaria ogólna
Termin składania ofert (dzień, godzina)2013-08-12 09:30
Miejsce realizacji zamówieniaBrzezie Oddział Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówienia10 tygodni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego PINB w Powiecie Opolskim o terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZwww.elopole.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZcała doba
Opłata za SIWZ
Uwagiterminy wykonania zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. III do projektu umowy -zał.6 do SIWZ
Powrót do listy ogłoszeń