PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaWarszawa
Data wystawienia ogłoszenia2019-01-03
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2,00-496 Warszawa
Telefon022 340 21 06
Faks022 340 10 65
E-mailjoanna.stanczyk@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoJoanna Stańczyk
Telefon kontaktowy022 340 21 06
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaDostosowanie budynku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie do wymogów i przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami PSP i projektem budowlanym.
Numer postępowaniaGKP/PGE/0168/2018
Opis zamówieniaDostosowanie budynku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie do wymogów i przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami WZ.5560.226.1.2015, WZ.5595.490.1.2015 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i projektem wielobranżowym firmy PROTRT Sp. z o.o. ze stycznia 2018 roku.
Tryb postępowaniaNegocjacje z ogłoszeniem
Typ zamówieniaRoboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Wymagania:
Dostosowanie budynku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie do wymogów i przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami PSP i projektem budowlanym. :
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium: 100.000 zł
Kryteria oceny ofertDostosowanie budynku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie do wymogów i przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami PSP i projektem budowlanym. :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Termin wykonania zamówieniazgodnie z umową
Miejsce składania wnioskówOfertę należy złożyć w Kancelarii PGE S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie
Termin składania wniosków (dzień, godzina)2019-01-04 12:00
Zasady oceniania warunków uczestnictwa w postępowaniuOcena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ
Wymagane dokumenty
Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert10
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Uwagi
Powrót do listy ogłoszeń