PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaWarszawa
Data wystawienia ogłoszenia2019-01-03
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2,00-496 Warszawa,
Telefon022 340 21 06
Faks022 340 10 65
E-mailjoanna.stanczyk@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoJoanna Stańczyk
Telefon kontaktowy022 340 21 06
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaWymiana układu zasilania systemu gwarantowanego w siedzibie PGE SA.
Numer postępowaniaGKP/PGE/0175/2018
Opis zamówieniaRealizacja zamówienia polega na opracowaniu projektu wykonawczego nowego systemu zasilania gwarantowanego wraz z dostawą, uruchomieniem UPS 3x160kVA oraz dostawa i uruchomieniem dla istniejącego zasilacza UPS 3x120 kVA w siedzibie PGE SA w Warszawie ul. Mysia2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. (OPZ)
Tryb postępowaniaNegocjacje z ogłoszeniem
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Wymagania:
Wymiana układu zasilania systemu gwarntowanego w siedzibie PGE SA.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 08 1240 6292 1111 0010 7149 3980
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 w Ustawie z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota wadium:
- Wymiana układu zasilania systemu gwarntowanego w siedzibie PGE SA. - 50,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWymiana układu zasilania systemu gwarntowanego w siedzibie PGE SA.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Termin wykonania zamówieniazgodnie z umową
Miejsce składania wnioskówWarszawa
Termin składania wniosków (dzień, godzina)2019-01-04 09:00
Zasady oceniania warunków uczestnictwa w postępowaniuOcena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ
Wymagane dokumenty
Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert10
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Uwagi
Powrót do listy ogłoszeń