PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-11-28 12:30Miejsce wystawienia ogłoszeniaOpole
Data wystawienia ogłoszenia2018-11-07
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoEdyta Gumna
Telefon kontaktowy77 423 52 64
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon77 423 52 64
Faks77 423 51 09
E-mailedyta.gumna[at]gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELO/11587/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ.
Pozostałe warunki świadczenia usługi zostały określone w załączonym projekcie Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
do dnia2019-01-19
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuOpis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4. Procedury.
1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym tj.:
1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, w szczególności: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto, polegającą na wykonywaniu bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych przeciągarek wagonowych.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (Konsorcjum), należy to wyraźnie oświadczyć w ofercie. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia.
3. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia, Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ludzkim podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami podwykonawców przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 5.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich);
1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w treści Formularza ofertowego;
1.3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług (min. 1), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, polegających na wykonywaniu bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych przeciągarek wagonowych, o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto (każda) - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.3.1. Wykaz powinien zawierać datę wykonania, rodzaj pracy, wartość zrealizowanej usługi, nazwę i adres inwestora
1.3.2. Do wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru itp.).
1.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
1.4.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
1.4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
1.4.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.4.4. dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli są one sporządzone w języku obcym składa się je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

Wymagania:
Wykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4. Procedury. - 100,00%
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. - 100,00%
Informacje o wadium1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
3. Szczegóły dot. wadium opisane są szczegółowo w pkt. 4 SIWZ.
Kryteria oceny ofertWykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać u Organizatora tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, Sekcja Realizacji Zakupów, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30) lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-21 12:30
Miejsce realizacji zamówieniazgodnie z SIWZ
Termin wykonania zamówieniaPrzedmiot Umowy będzie wykonywany w terminach: od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttps://swpp.gkpge.pl
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej.
4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
9. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/D) i Kodeksu cywilnego.
Powrót do listy ogłoszeń