PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-11-29 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaNowe Czarnowo
Data wystawienia ogłoszenia2018-11-05
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoArkadiusz Czeski, Tomasz Tokarek
Telefon kontaktowy91/822-5776, 91/822-5937
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon91/822-5100,
Faks91/416-2000 lub 91/822-4470
E-mailarkadiusz.czeki@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaDostawa Schładzaczy Pary Pierwotnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELD/10129/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. schładzaczy S1 pary pierwotnej oraz 2 szt. schładzaczy S2 pary pierwotnej do kotła OP650 050, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego. Na wszystkie elementy wymaga się dokumentów kontroli rodzaju 3.1 wg PN EN 10204 wraz z określonymi pełnymi własnościami mechanicznymi. Dodatkowo wymaga się poświadczenia odbioru UDT wraz z obliczeniami i projektem. Zamawiający wymaga aby każdy ze schładzaczy był trwale i czytelnie ocechowany. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów nowych nie skorodowanych, oraz posiadać zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy należy wykonać na podstawie załączonych rysunków. Rury zastosowane do wykonania elementów muszą posiadać badania TC-2. Dopuszcza się zastosowanie odpowiedników materiałowych wg. EN, DIN.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniu1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Dostawy Zakupu. Zamawiający nie definiuje warunków udziału w tym zakresie;
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie definiuje warunków udziału w tym zakresie;
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie definiuje warunków udziału w tym zakresie;
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 27124018641111000022069191
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- 50 000,00 PLN
Kryteria oceny ofertZakup schładzaczy pary pierwotnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy złożyć w Oddziale Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej w Budynku Dyrekcyjnym Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, pokój nr 002, lub wysłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-20 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaPrzedmiot zamówienia należy dostarczyć do PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76, Magazyn Wody i Części Zamiennych
Termin wykonania zamówieniaZamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 240dni od daty udzielenia zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZStrona internetowa www.zedolnaodra.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZNie Dotyczy
Opłata za SIWZ
UwagiINFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW
1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
2. PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielenia lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE SA, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej,
- uchyla się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może rekomendować wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych z zastrzeżeniem postanowień przepisów Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. - PROC 10032/D z dnia 10.07.2018 r.
6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się odpowiednie przepisy Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. - PROC 10032/D z dnia 10.07.2018 r. oraz Kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej w 14 dniu od dnia zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Umowy.
9. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena netto przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta lub po dokonanej ocenie pozostanie jedna ważna oferta Zamawiający zrezygnuje z zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
11. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej). Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty i zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
12. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
13. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
15. Szczegółowe wymagania zawiera SIWZ.
Powrót do listy ogłoszeń