PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-11-05
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoŁukasz Rudzki
Telefon kontaktowy447354373
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon447354373
Faks447354373
E-maillukasz.rudzki@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaZakup elementów AKPiA oraz silnika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELB/11481/2018
Opis zamówieniaMIERNIK MIC-2501 WMPLMIC2501 SONEL - 7,00 sztuka
WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV HYU-403 > - 2,00 sztuka
ŹRÓDŁO IR DO X-STREAM KAN.CO NR42717153> - 3,00 sztuka
PRZETWORNIK CIŚN. EJX630A-JAS9N-014NN > - 3,00 sztuka
SILNIK 3SIE315M-4B 160KW 400V - 1,00 sztuka
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Część 1:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Część 2:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Część 3:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Część 4:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Część 5:
Warunki udziału w postępowaniu - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Część 1 - brak [PLN]
- Część 2 - brak [PLN]
- Część 3 - brak [PLN]
- Część 4 - brak [PLN]
- Część 5 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertCzęść 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertoferty.elb@gkpge.pl
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-05 10:15
Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówieniaCzęść 1:
Część 2:
Część 3:
Część 4:
Część 5:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
dopiątku
Godziny pobrania SIWZ00:00
Opłata za SIWZ0,00
Uwagi1. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania zakupowego zostały określone w pkt. 7 SIWZ.
2. Kryterium oceny Ofert określono w pkt. 14.5 SIWZ.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SIWZ.
5. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania Ofert.
6. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen w zakresie części piątej oraz negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen w zakresie pozostałych części
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
8. Komisja nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
11. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
12. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
13. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
Powrót do listy ogłoszeń