PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-11-19 13:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBogatynia
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-29
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoDariusz Łuksza
Telefon kontaktowy75 773 5220
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
z siedzibą w Bogatyni, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Telefon75 773 5220
Faks-
E-maildariusz.luksza@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaDostawa regulatora napędu głównego POWER FLEX 7000 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Numer postępowaniaGEK/PMR-KWT/09755/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest „Dostawa regulatora napędu głównego POWER FLEX 7000 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów”. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
i Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadium
Kryteria oceny ofertDostawa regulatora napędu głównego POWER FLEX 7000 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertWykonawca składa ofertę wraz w wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, na adres e-mail: oferty.kwbt.gieksa@gkpge.pl w temacie wpisując numer postępowania GEK/PMR-KWT/09755/2018 (DŁ-Z10).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-07 13:00
Miejsce realizacji zamówieniaOkreślono w SIWZ
Termin wykonania zamówieniaOkreślono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZW załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3) Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4) Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją SIWZ.
5) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
6) Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
7) Do zapłaty należności Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
Powrót do listy ogłoszeń