PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-23
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoAleksandra Ejme
Telefon kontaktowy44 737 73 34
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon447377334
Faks447377301
E-mailaleksandra.ejme@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaMontaż okien w ścianie wschodniej budynku głównego Elektrociepłowni Szczecin
Numer postępowaniaGEK/PMR-CSS/11208/2018
Opis zamówieniaPrzedmiot i zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ i do Zamówienia. Jako integralną część Opisu przedmiotu zamówienia należy traktować Projekt Zamówienia wraz z załącznikami - Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaRoboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury 10032/D „Procedura – Zakupy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”,
- spełniają warunek udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu okien lub witryn aluminiowych o wartości min. 50 000 PLN netto każda.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zakupu przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 5.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ;
- Wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.1.2.1. Do wykazu Wykonawca dołączy dowody (np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.), potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
Informacje o wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertMontaż okien w ścianie wschodniej budynku głównego Elektrociepłowni Szczecin:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertWykonawca składa ofertę wraz w wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami na adres e-mail: oferty.css.gieksa@gkpge.pl
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-30 10:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – Elektrociepłownia Szczecin, ul. Gdańska 34A, 70-001 Szczecin.
Termin wykonania zamówienia- rozpoczęcie prac od 30.06.2019 r.
- zakończenie do dnia 30.11.2019 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttps://pgegiek.pl/Przetargi
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby, przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Prowadząca postępowanie upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej.
4. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w SIWZ.
Powrót do listy ogłoszeń