PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-11-19 12:30Miejsce wystawienia ogłoszeniaOpole
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-18
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoEdyta Gumna
Telefon kontaktowy77 423 52 64
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon77 423 52 64
Faks77 423 51 09
E-mailedyta.gumna[at]gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaZabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1 do 4 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELO/10547/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem Zamówienia jest robota budowlana polegająca na zabudowie klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1 do 4 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.
Prace należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym przez BIPROMET S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 KATOWICE, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Pozostałe warunki świadczenia przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaRoboty budowlane
Okres związania ofertą
do dnia2019-01-10
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuOpis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury.
1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym tj.:
1.2.1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zakupu, tj.: Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie niższym niż 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie Zamawiającego. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
1.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, w szczególności: Wykonali w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na modernizacji/remoncie/zabudowie klap spalin, zrealizowane w elektrociepłowniach, elektrowniach, ciepłowniach, spalarniach lub przemyśle chemicznym, petrochemicznym i hutniczym, na obiekcie o nominalnym przepływie spalin co najmniej 500 tys. Nm3/h, obejmujące swym zakresem jednocześnie branże: konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną i elektryczną, w tym co najmniej 1 zadanie było wykonane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, o wartości co najmniej 8 000 000,00 zł netto (każda).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (Konsorcjum), należy to wyraźnie oświadczyć w ofercie. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia.
3. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia, Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ludzkim podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami podwykonawców przedstawiając oryginał pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 5.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich);
1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w treści Formularza ofertowego;
1.3. Informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zadań (min. 2), w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, polegających na modernizacji/remoncie/zabudowie klap spalin, zrealizowanych w elektrociepłowniach, elektrowniach, ciepłowniach, spalarniach lub przemyśle chemicznym, petrochemicznym i hutniczym, na obiekcie o nominalnym przepływie spalin co najmniej 500 tys. Nm3/h, obejmujących swym zakresem jednocześnie branże: konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną i elektryczną, w tym co najmniej 1 zadanie było wykonane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, o wartości co najmniej 8 000 000,00 zł netto (każde) - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4.1. Wykaz powinien zawierać datę wykonania, rodzaj pracy, wartość wykonanego zadania, przepływ nominalny spalin wyrażony w Nm3/h, nazwę i adres inwestora.
1.4.2. Do wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru itp.).
1.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
1.5.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
1.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
1.5.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.5.4. dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli są one sporządzone w języku obcym składa się je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

Wymagania:
Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1÷4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury - 100,00%
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. - 100,00%

Informacje o wadium1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy).
2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
3. Szczegóły dot. wadium opisane są szczegółowo w pkt. 4 SIWZ.
Kryteria oceny ofertZabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1÷4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać u Organizatora tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole, Sekcja Realizacji Zakupów, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30) lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-11-12 12:30
Miejsce realizacji zamówieniazgodnie z SIWZ
Termin wykonania zamówienia1. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane w poniższych terminach:
1.1. Etap 1: zakres robót na Bloku nr 1: od daty zawarcia umowy do dnia 05.12.2019 r.
1.2. Etap 2: zakres robót na Bloku nr 2: od dnia 25.08.2020 r. do dnia 28.08.2021 r.
1.3. Etap 3: zakres robót na Bloku nr 3: od dnia 03.02.2020 r. do dnia 06.02.2021 r.
1.4. Etap 4: zakres robót na Bloku nr 4: od dnia 28.03.2021 r. do dnia 01.04.2022 r.
2. Prace przedmiotu Umowy realizowane będą zgodnie z „Ogólnym harmonogramem realizacji dla Etapu 1 – 4” – Załącznik nr 2 do projektu Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttps://swpp.gkpge.pl
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej.
4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
9. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/D) i Kodeksu cywilnego.
Powrót do listy ogłoszeń