PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-10-26 13:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-17
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoRafał Ciarkowski
Telefon kontaktowy52 372 83 72
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon52 372 83 72
Faks52 372 83 03
E-mailrafal.ciarkowski@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaRemont kapitalny chłodni wentylatorowej nr 2 w ECII Bydgoszcz
Numer postępowaniaGEK/PMR-ECB/08028/2018
Opis zamówieniaZamówienie obejmuje wykonanie niżej wyszczególnionych prac w 3-ch celach chłodni nr 2.
1) Wymianie eliminatora unosu kropel wody w ilości 100%.
2) Wymianie zespołów rozbryzgowych 100%.
3) Wymianie zraszalników z tworzyw sztucznych wraz z rusztem wsporczym wysokość zabudowy H=1,5 m oraz rozlewni z płyt
poliestrowych.
4) Naprawie dyfuzorów z laminatów szklanych ze sprawdzeniem i ewentualną wymianą łączników śrubowych.
5) Naprawie elementów żelbetowych konstrukcji chłodni z misą i stropem
6) Wykonaniu prac przygotowawczych, towarzyszących oraz wywozem i utylizacją odpadów powstałych w trakcie remontu
Zakres prac w załaczeniu
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaRoboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 17.4-17.7 SIWZ;
2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu, tj.:
a) w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rekonstrukcji lub modernizacji lub budowie nowej chłodni wentylatorowej o strumieniu odprowadzanego ciepła nom. nie mniejszym niż 40 MWt.
b) dysponują osobami i współpracują z podmiotami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą posiadającą uprawnienia energetyczne "E" – prace będą wykonywane na polecenie pisemne pod nadzorem osoby uprawnionej.
2.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, tj.:
a) posiadają polisę ubezpieczenia potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem Zakupu
Informacje o wadium brak
Kryteria oceny ofertRemont kapitalny chłodni wentylatorowej nr 2 w ECII Bydgoszcz:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty.ecb.gieksa@gkpge.pl,
oraz w okresie przejściowym dopuszcza się składanie w wersji papierowej którą należy umieścić w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, opieczętowanej, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy:
1) zaadresowaną na:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
ul. Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz
Sekcja Realizacji Zakupów (PMR)
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-23 13:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE GiEK S.A.Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1.
Termin wykonania zamówieniaod dnia zawarcia Umowy do 24.06.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZStrona internetowa: www.pgegiek.pl / Zakładka PRZETARGI/ Podzakładka SWPP System PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ24 h
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych (zgodnie z SIWZ).
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
3. Komisja upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych
w niniejszym dokumencie oraz SIWZ, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone
w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył dostawy przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść
i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Powrót do listy ogłoszeń