PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-10-30 12:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-15
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoIwona Krupa
Telefon kontaktowy(44) 737 25 41
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Telefon(44) 737 25 41
Faks-
E-mailiwona.krupa@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaZakup zabieraków kół zabierakowych koparek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Numer postępowaniaGEK/PMR-KWB/10644/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zabieraków kół zabierakowych koparek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, określonych w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz Specyfikacji technicznej - Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych w Projekcie Umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy są zobowiązani złożyć Oświadczenie wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Informacje o wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert1:
Cena - 100,00%
2:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać do Sekcji Realizacji Zakupów przy Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów na adres e-mail: oferty.kwbb.gieksa@gkpge.pl, w temacie podając numer postępowania.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-25 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE GiEK S.A. - Oddział KWB Bełchatów w Rogowcu - Magazyn G004 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Oddziału.
Termin wykonania zamówieniaZamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony był w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZwww.kwbbelchatow.pgegiek.pl zakładka Przetargi/SWPP SYSTEM PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówienia – numer postępowania GEK/PMR-KWB/10644/2018
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych (zgodnie z SIWZ).
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
3. Prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych
w niniejszym dokumencie oraz SIWZ, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone
w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe , jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył dostawy przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść
i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Powrót do listy ogłoszeń