PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-10-26 13:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaOpole
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-10
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoBeata Stuglik
Telefon kontaktowy77 423 5284
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Telefon77 423 5284
Faks77 423 5109
E-mailbeata.stuglik@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaSprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w 2019 r.
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELO/11558/2018
Opis zamówieniaSprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Sprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w 2019 r. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertSprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w 2019 r.:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Opolu, ul.Elektrowniana 25, Budynek Administracyjny, piętro II, pok.208 Kancelaria ogólna
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-25 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Opolu, ul.Elektrowniana 25,
Termin wykonania zamówieniaod 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttps://www.elopole.pgegiek.pl – zakładka PRZETARGI: SWPP System PGE – ogłoszenia i specyfikacje zamówień
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZcała doba
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej https://swpp.gkpge.pl
2. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn.
3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4.Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
5.W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

9.W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10.Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15 grudnia 2017r.

11. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Specyfikacji, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego https://swpp.gkpge.pl , na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem, że wyjaśnienie jest dla Wykonawców wiążące.
Powrót do listy ogłoszeń