PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaRzeszów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-10
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoEwa Łosowska
Telefon kontaktowy17 87 56 752
Dane zamawiającego
ZamawiającyZAMAWIAJĄCY:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów

Organizator postępowania:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrociepłowni Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów
Telefon17/87 56 752
Faks17/87 56 785
E-mailEwa.Losowska@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaDostawa środkówdo uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
Numer postępowaniaGEK/PMR-ECR/10892/2018
Opis zamówieniaOkreślono w SIWZ.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 5.1. SIWZ.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Część 1:
Brak podstaw wykluczenia - 100,00%
Część 2:
Brak podstaw wykluczenia - 100,00%
Informacje o wadiumZamawiający odstąpił żądania wadium od Wykonawców.
Kryteria oceny ofertCzęść 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać na adres e-mail: oferty.ecr.gieksa@gkpge.pl

podając numer postępowania zakupowego
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-19 13:00
Miejsce realizacji zamówieniaOkreślono w SIWZ.
Termin wykonania zamówienia Określono w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZDo niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE, zwanej dalej „Procedurą” oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych (dokumenty dostępne na stronie http://www.gkpge.pl/bip/przetargi), z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie http://www.gkpge.pl/compliance.

2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych na warunkach określonych w SIWZ.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego na każdym etapie bez podania przyczyn.

5. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

6. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją SIWZ.

7 Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.


Powrót do listy ogłoszeń