PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-09
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoMagdalena Śledziona, Wioleta Krakowiak
Telefon kontaktowy44/737-74-81, 44/737-73-37
Dane zamawiającego
Zamawiający1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów.
2.Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97 – 400 Bełchatów - Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Telefon44/737-74-81, 44/737-73-37
Faks44 735-12-86
E-mailmagdalena.sledziona[at]gkpge.pl; wioleta.krakowiak[at]gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaZakup rękawic ochronnych dla pracowników na rok 2019 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELB/10885/2018
Opis zamówienia1. Przedmiotem Zakupu jest Zakup rękawic ochronnych dla pracowników na rok 2019 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu Zakupu”, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Przedmiot Zakupu dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w „Opisie przedmiotu Zakupu”, Ofercie oraz w szczególności przedmiot Zakupu będzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania wyrobów równoważnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji zamówienia max. o 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50%. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu zakupowym;
2. zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/D odstąpiono od definiowania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o wadiumZamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCzęść 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOferty można składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju
2 w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-19 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa.
Termin wykonania zamówieniaPrzedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2019 r.
1. Strony umowy będą ustalać każdorazowo termin dostawy wg niżej wymienionych zasad:
1.1 Realizacja zamówienia cząstkowego następować będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamówieniu cząstkowym w formie pisemnej - faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu cząstkowym określi wymagany asortyment, ilość oraz rozmiary rękawic będącej przedmiotem danej dostaw.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym w pkt.1.1 uzgodnioną partię towaru do magazynu Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZSIWZ stanowi załącznik do Ogłoszenia.
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania SIWZ24
Opłata za SIWZ0,00
Uwagi1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie w zakresie zaoferowanych cen dla:
.3.1.Części 1, 2 i 4 aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe ceny
3.2 Części 3 i 5 negocjacje handlowe ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości lub części bez podania przyczyn.
5. 26.6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury 10032/D-„Procedura- Zakupy w PGE GIEK S.A obowiązującej od dnia 10.07.2018 oraz Kodeksu cywilnego”.
8. Do zapłaty za zobowiązania Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP).
Powrót do listy ogłoszeń