PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaOpole
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-05
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoRyszard Markiewicz
Telefon kontaktowy77 423 5282
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,ul.Węglowa 5,
47-400 Bełchatów
Telefon77 423 5282
Faks77 423 5109
E-mailryszard.markiewicz[at]gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaRekonstrukcja powłoki gumowej absorbera bloku nr 1 w roku 2019
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELO/11543/2018
Opis zamówieniaRekonstrukcja powłoki gumowej absorbera bloku nr 1 w roku 2019
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuOpis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 08124031031111000034830471
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Rekonstrukcja powłoki gumowej absorberów bloku nr 1 wroku 2019 - 30 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertRekonstrukcja powłoki gumowej absorberów bloku nr 1 wroku 2019:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrowni Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro 2, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30 ) lub przesłać na wyżej wymieniony adres
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-26 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Opolu, ul.Elektrowniana 25
Termin wykonania zamówienia1Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 29.12.2018 r. do 27.06.2019 r.(Remont bloku 1).
1.1. Zakres prac należy wykonać w okresie trwania remontu kapitalnego bloku tj. od 29.12.2018 r. do dnia 27.06.2019 r.
1.2. Czas realizacji przewiduje się na 60 dni w okresie od 21.01.2019 r. do 05.04.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttps://swpp.gkpge.pl
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych.
2. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn.
3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4.Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
5.W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury(PROC 10032/D) i Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8.W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
9.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10.Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15 grudnia 2017r.
Powrót do listy ogłoszeń