PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaOpole
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-04
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoRoman Musiński
Telefon kontaktowy77 423 5293
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Telefon77 423 5293
Faks77 423 5109
E-mailroman.musinski(at)gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaPrzegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST i QAL2
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELO/11508/2018
Opis zamówieniaPrzegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST (bl. 2 i 3) i QAL2 (bl.1 i 4). Szczegółowy zakres zał. 1.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Przegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST i QAL2 :
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu - cz.1 . - 100,00%
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu - cz. 2. - 100,00%
Posiada uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych punkcie 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury. - 100,00%
Informacje o wadiumWadium nie wymagane:

Kwota wadium:
- Przegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST i QAL2 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertPrzegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST i QAL2 :
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać u Zamawiającego tj.: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Opole, Oddział Elektrownia Opole – ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, kancelaria ogólna, budynek administracyjny, piętro II, pokój 208 (kancelaria jest czynna w godzinach od 800 do 1400) lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-12 12:30
Miejsce realizacji zamówieniaOddział Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówieniado 31.12. 2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZStrona internetowa www.elopole.pgegiek.pl w zakładkach; Przetargi/SWPP System PGE …/Strefa publiczna/Postępowania niepubliczne
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ24h
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia zlecenia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
8. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
9. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
Powrót do listy ogłoszeń