PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-10-25 12:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaLublin
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-04
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoAnna Znój-Stasz
Telefon kontaktowytel. 81 47 06 151; tel. kom.: 609 994 585
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, KRS 0000032334, NIP 769-050-24-95; REGON 000560207;
Organizator postępowania: Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrociepłownia Lublin Wrotków.
Telefontel. 81 47 06 151; tel. kom.: 609 994 585
Faks
E-mailAnna.Znoj@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaŚwiadczenie usług doradczych i projektowych
Numer postępowaniaGEK/PMR-ECL/11493/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych i projektowych w zakresie technicznym, ekonomicznym oraz handlowo-prawnym w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych w fazie przygotowania do realizacji „Programu inwestycyjnego Elektrociepłowni Lublin Wrotków” obejmującego:
a) Zadanie I: Budowa akumulatora ciepła o pojemności do 40 tys. m3,
b) Zadanie II: Budowa rezerwowo-szczytowych kotłów wodnych gazowo-olejowych o mocy około 170 MWt, w tym do około 50 MWt w kotłach mobilnych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ w załączeniu do Ogłoszenia).
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 71 1240 6292 1111 0010 8215 4892
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Świadczenie usług doradczych i projektowych - 60 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertŚwiadczenie usług doradczych i projektowych :
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin
Sekcja Realizacji Zakupów PMR
Sekretariat
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-18 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaTeren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin / zakład Wykonawcy.
Termin wykonania zamówieniaTerminy wykonania zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ w załączeniu do Ogłoszenia).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZW załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
UwagiZamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub/i po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla Wykonawców wiążące.

Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty za zobowiązania.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi / dostawy / roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
Powrót do listy ogłoszeń