PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBogatynia
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-02
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoKrzysztof Majdanik
Telefon kontaktowy+48 75 773 55 43
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
z siedzibą w Bogatyni, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Telefon75 77 35 543
Faks75 77 35 034
E-mailkrzysztof.majdanik@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaTermomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego Oddziału g-3 w PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni.
Numer postępowaniaGEK/PMR-KWT/09672/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającej na wykonaniu docieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych budynku socjalno-administracyjnego oddziału g-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres prac oraz wymagania zamawiającego.
Jako integralną część Opisu przedmiotu zamówienia należy traktować Projekt Umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaRoboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunek udziału w postępowaniu zakupowym został określony w pkt 10 SIWZ.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały zawarte w pkt 11 SIWZ.
Informacje o wadiumNie wymagane
Kryteria oceny ofertTermomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego Oddziału g-3 w PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni.:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać na adres e-mail: oferty.kwbt.gieksa@gkpge.pl;
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-10 23:59
Miejsce realizacji zamówieniaPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Termin wykonania zamówieniaZamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminach:
ETAP I - do dnia 14.12.2018r.- wykonanie ocieplenia dachu;
ETAP II - do dnia 28.06.2019r. - wykonanie ocieplenia ścian;
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZNa stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. www.pgegiek.pl w zakładce: Przetargi/Przetargi zakupowe/SWPP system PGE - ogłoszenia i specyfikacje zamówienia.
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZbez ograniczeń
Opłata za SIWZ0,00
Uwagi1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją SIWZ.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
6. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
7. Do zapłaty należności Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
Powrót do listy ogłoszeń