PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Termin składania ofert zmieniono na 2018-10-19 14:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaNowe Czarnowo
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-01
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoMateusz Reuter, Jarosław Szymański
Telefon kontaktowy91 822 42 13, 91 822 53 05
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon+48 91 822 57 81
Faks+48 91 822 44 70
E-mailmateusz.reuter@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaModernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z systemem Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELD/10569/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. Modernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z systemem Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra.
Szczegółowy opis zakresu prac przewidzianych do wykonania przedstawia Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
- Etap I - Modernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z systemem Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra zgodnie z pełnym zakresem dostaw i usług zawartych w pkt III Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- Etap II - Pozostałe zadania wskazane w pkt III Opisu Przedmiotu Zamówienia – zadania na rok 2019.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Modernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z system Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. - 100,00%
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu tj.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł netto każde, w Elektrowniach Zawodowych, polegające na wykonaniu instalacji systemów przemysłowych, w oparciu o system Procontrol lub Symphony;
- posiadają Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 w zakresie:
• Badania i rozwój oraz projektowanie, programowanie, produkcja, sprzedaż, serwis i realizacje pod klucz zabezpieczeń, informatyki i urządzeń pomiarowych oraz systemów automatyki dla energetyki
• Produkcja i wdrażanie oprogramowania komputerowego
• Szkolenia techniczne z zakresu produktów i systemów automatyki, robotyki i energetyki;
-Wykonawcy, którzy przy realizacji umowy będą dysponować minimum dwiema osobami posiadającymi Certyfikaty ukończenia szkolenia z Zakresu konfiguracji i diagnostyki systemu Procontrol P14 oraz systemu Symphony. Certyfikaty muszą być wydane przez producenta tych systemów;
- Wykonawcy, którzy przy realizacji umowy będą dysponować minimum dwiema osobami posiadającymi certyfikaty wymienione w tabeli w pkt. 9.1.2.3 SIWZ: - 100,00%
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. w czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia niepublicznego, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 mln zł.: - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 27-1240-1864-1111-0000-2206-9191
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Modernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z system Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra - 95 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertModernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z system Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra:
Cena - 90,00%
Gwarancja - 10,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy złożyć w Oddziale Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej w Budynku Dyrekcyjnym Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, pokój nr 002, lub wysłać na adres:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Sekcja Realizacji Zakupów
przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-16 14:00
Miejsce realizacji zamówieniaZespół Elektrowni Dolna Odra lokalizacja – Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
Termin wykonania zamówieniaPrzedmiot Umowy będzie wykonywany w terminie od dnia zawarcia Umowy do 28.06.2019 r., w tym:
- Prace objęte Etapem I, wskazanym w pkt.5.2.1. zostaną zakończone do dnia 31.12.2018 r.
- Prace objęte Etapem II, wskazanym w pkt. 5.2.2. zostaną zakończone do dnia 28.06.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZhttp://www.pgegiek.pl/przetargi
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
4. PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
5. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postepowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienie nie stanowią umowy przedwstępnej.
6. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej w 14 dniu od dnia zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z kilku niżej wymienionych form:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
Powrót do listy ogłoszeń