PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaNowe Czarnowo
Data wystawienia ogłoszenia2018-09-28
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoAleksandra Pietrzyk
Telefon kontaktowy918225771
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon918225100
Faks914162000
E-mailaleksandra.pietrzyk@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaLikwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELD/08847/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest likwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy opis zakresu prac przewidywanych do wykonania przedstawia Załączniki nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Likwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra:
O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Likwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertLikwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Nowe Czarnowo 76
74-105 Nowe Czarnowo
Kancelaria Ogólna w Budynku Dyrekcyjnym, pokój nr 002
lub na adres:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-05 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaElektrociepłownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin.
Termin wykonania zamówieniaTermin wykonania zamówienia do 20.12.2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
4. PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych z zastrzeżeniem postanowień przepisów Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. - PROC 10032/D z dnia 10.07.2018 r.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postepowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienie nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
8. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
Powrót do listy ogłoszeń