PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-05-07
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoMonika Paulińska-Pacak
Telefon kontaktowy44/ 737 2560
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Telefon44/737 25 60
Faks44/737
E-mailmonika.paulinska-pacak@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaZakup radiotelefonów dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Numer postępowaniaGEK/PMR-KWB/05988/2018
Opis zamówieniaMOTOROLA MTP 3550 W.G IDYWID.POTRZEB > - 12,00 sztuka
MOTOROLA MTP 3500 W.G IDYWID.POTRZEB > - 3,00 sztuka
RADIOTELEFON MOTOROLA XT460 > - 4,00 sztuka
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCzęść 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać do Sekcji Realizacji Zakupów przy Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
na adres e-mail: oferty.kwbb.gieksa@gkpge.pl do dnia 14.05.2018 r., do godz. 1200, w temacie podając numer postępowania GEK/PMR-KWB/05988/2018.PPM
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-05-14 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaKWB
Termin wykonania zamówieniaZamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie do 2 tygodni od dnia przesłania zamówienia pocztą elektroniczną
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZw załączeniu
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
UwagiZamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
„Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego”.
„Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową praz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów”.
Powrót do listy ogłoszeń