PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBogatynia
Data wystawienia ogłoszenia2017-01-09
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoDariusz Karwecki
Telefon kontaktowy75 773 4221
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon75 773 42 21
Faks75 773 42 12
E-maildariusz.karwecki@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaSprawdzenie okresowe konserwacja i naprawa systemu trunkingu radiowego w Elektrowni Turów.
Numer postępowaniaGEK/PMR-ELT/17931/2016
Opis zamówieniaSzczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 – Specyfikacja Techniczna (ST)
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuPosiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 100,00%
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
-- posiadają wśród swoich pracowników lub będą dysponowali osobami z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym (typu E) dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone roboty;
- zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zadania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego postępowania tj. w zakresie instalacji urządzeń systemu trunkingu radiowego NEXEDGE firmy KENWOOD - 100,00%
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Sprawdzenie okresowe konserwacja i naprawa systemu trunkingu radiowego w Elektrowni Turów. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertSprawdzenie okresowe konserwacja i naprawa systemu trunkingu radiowego w Elektrowni Turów.:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
Dział Administracji – Kancelaria Ogólna
(Budynek „A” – Dyrekcja, pok. nr 6, w dni robocze, od 7:30 do 15:00)
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
z dopiskiem: oferta na realizacje zadania pn. „Sprawdzenie okresowe konserwacja i naprawa systemu trunkingu radiowego w Elektrowni Turów”
nr postępowania GEK/PMR-ELT/17931/2016 (Dariusz Karwecki)
Termin składania ofert (dzień, godzina)2017-01-23 14:00
Miejsce realizacji zamówieniaPGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówieniaod daty podpisania Zlecenia do 31.05.2017 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
UwagiI. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego

II. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy wewnętrzne PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.

III. Ofertę należy przygotować w języku polskim zgodnie z treścią Formularza Ofertowego w zakładce SIWZ.
Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
( Pieczątka
Nazwa i adres Wykonawcy)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
Sekcja Realizacji Zakupów PMR-ELT
Dział Administracji – Kancelaria Ogólna
(Budynek „A” – Dyrekcja, pok. nr 6, w dni robocze, od 7.00 do 15.00)
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Oferta na: „Sprawdzenie okresowe, konserwacja i naprawa systemu trunkingu radiowego w Elektrowni Turów”
Nr postępowania: GEK/PMR-ELT/17931/2016
ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA: PGE GiEK S.A. / Sekcja Realizacji Zakupów w Oddziale Elektrownia Turów (PMR-ELT) / Dariusz Karwecki
Postępowanie niepubliczne


IV. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia należy przedstawić w dodatkowym załączniku do formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu oferty.

V. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie oraz zwrotowi.

VI. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym i Zamawiający nie dopuszcza możliwości obecności Wykonawców podczas otwarcia kopert z ofertami.

VII. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą "cenę".
Jeżeli w postepowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej Cenie, a jedynym z kryterium oceny Ofert jest Cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o uzupełnienie oferty o aktualne dokumenty handlowe, odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

IX. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni roboczych przed terminem składania ofert.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia należy kierować pisemnie pocztą na adres Zamawiającego wskazany jako miejsce składania ofert lub faksem na numer wskazany w pkt. XIV poniżej oraz dodatkowo w formie edytowalnej na adres e-mail wskazany w pkt. XIV. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Ogłoszenia, Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.pgegiek.pl, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu. Wyjaśnienia ogłoszenia są wiążące dla Wykonawców.

X. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

XI. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
XII. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• uchyla się od zawarcia umowy,
• uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej
Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie.
XIII. W przypadku przedłużenia terminu składa ofert, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu. Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.
Ogłoszenie wraz z załącznikami należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

XIV. Osoba działająca w imieniu Zamawiającego, uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów ogłoszenia:
Dariusz Karwecki, tel. 75 773 42 21, fax 75 773 42 12, w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze,
e-mail: dariusz.karwecki@gkpge.pl,

XV. Organizator postępowania upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa
w niniejszym punkcie.
XIV. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi w GK PGE Kodeksem Etyki oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania, w toku postepowania jak i realizacji umowy, przez Wykonawcę, jego podwykonawców, współpracowników oraz osoby, przy pomocy których realizowana będzie umowa, pod rygorem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, ewentualnie zawartej umowy
Powrót do listy ogłoszeń