PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBogatynia
Data wystawienia ogłoszenia2014-12-18
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów z siedzibą w Bogatyni,
ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Telefon75 77 36 106
Faks75 77 35 598
E-mail-----------------------------------
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoMarcin Frankiewicz
Telefon kontaktowy75 77 36 106
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaBezprzewodowy system łączności na terenie Zakładu Górniczego
Numer postępowaniaGEK/FZR-KWT/19028/2014
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji technicznej oraz na jej podstawie wykonanie i uruchomienie bezprzewodowego systemu łączności w Zakładzie Górniczym w KWB Turów w Bogatyni.

Zamawiający dokona wyboru jednej z zaproponowanych przez wykonawców koncepcji na realizację zadania.
Wykonawcy będą zobowiązani złożyć koncepcje wykonania zadania na etapie składania ofert wstępnych, tj. po spełnieniu warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Ponadto wszyscy wykonawcy będą zobowiązani wraz ze złożeniem ofert wstępnych zawierających ich koncepcje przedłożyć stosowne oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na udostępnienie pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu wybranej przez zamawiającego koncepcji w celu złożenia ofert ostatecznych (zawierających cenę).
Tryb postępowaniaNegocjacje z ogłoszeniem
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a w szczególności:
a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie zrealizowali przynajmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu w technologii cyfrowej bezprzewodowego systemu łączności dla odkrywkowego Zakładu Górniczego o wartości nie mniejszej niż 200. 000, 00 zł netto,
b) dysponują osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne D i E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji, wydanym zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348, z późn. zm.) w zakresie remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym,
c) dysponują co najmniej jedną osobą dozoru, która posiada zatwierdzenia Urzędu Górniczego średniego
lub wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej lub teletechnicznej w odkrywkowych zakładach górniczych,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, wchodzący w skład konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wraz z ofertą przedkładają umowę regulującą ich współpracę.

Przy spełnianiu warunków udziału wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ludzkim podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami podwykonawców przedstawiając ich zobowiązanie do udziału w realizacji zamówienia.
Informacje o wadiumKwota wadium: brak [PLN]
Kryteria oceny ofertBezprzewodowy system łączności na terenie Zakładu Górniczego:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówieniaKWB Turów w Bogatyni
Termin wykonania zamówienia30.09.2015 r.
Miejsce składania wnioskówPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Dział Zamówień /FZU/ (budynek "dyrekcji", IV p., pokój 507),
ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Termin składania wniosków (dzień, godzina)2015-01-09 14:00
Zasady oceniania warunków uczestnictwa w postępowaniuOcena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń lub/i dokumentów wg formuły: „spełnia” bądź „nie spełnia”. Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Wymagane dokumentyWraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz następujące dokumenty:
a) wykaz zrealizowanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, usług, o wartości nie mniejszej niż 200. 000, 00 zł netto każda, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu w technologii cyfrowej bezprzewodowego systemu łączności dla odkrywkowego Zakładu Górniczego,
b) dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie,
c) dokumenty potwierdzające, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje; dokumentami tymi są ważne świadectwa kwalifikacyjne D i E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji, wydanym zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348, z późn. zm.) w zakresie remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym,
d) dokumenty potwierdzające posiadanie zatwierdzeń Urzędu Górniczego średniego lub wyższego dozoru w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej w odkrywkowych zakładach górniczych przez co najmniej jedną osobę dozoru.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające, że:

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


FORMA DOKUMENTÓW: dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofertZamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Uwagi1. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może złożyć wniosek i oświadczenie na formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja prowadzona będzie na stronie internetowej https://swpp.gkpge.pl.
4. Z zastrzeżeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Spółce PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia, będzie to dla wykonawców wiążące.
Powrót do listy ogłoszeń