PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBogatynia
Data wystawienia ogłoszenia2011-08-30
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoPrzemysław
Telefon kontaktowyWanat
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddzial Kopalnia Wegla Brunatnego Turów z siedziba w Bogatyni, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia 3
Telefon75-773-61-01
Faks75-773-55-98
E-mail----
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie lotniczego skaningu laserowego z wdrożeniem systemu pozyskiwania informacji dla dokumentacji geodezyjnej
Numer postępowaniaGEK/KWT/0006/2011
Opis zamówieniaPrzedmiot zamówienia jest podzielony na etapy i obejmuje:
1) ETAP I (w 2011 r.):
a) wykonanie lotniczego skaningu laserowego wraz z opracowaniem danych pomiarowych,
b) instalacja na komputerach zamawiającego oprogramowania do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych skaningu lotniczego oraz dostarczenie licencji wraz z prawem do aktualizacji przez okres jednego roku,
c) przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania,
2) ETAP II (w 2012 r.):
a) wykonanie lotniczego skaningu laserowego wraz z opracowaniem danych pomiarowych,
b) przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania, o którym w pkt 1 lit b),
3) ETAP III (w 2013 r.):
a) wykonanie lotniczego skaningu laserowego wraz z opracowaniem danych pomiarowych,
Skaning lotniczy zostanie wykonany nad obszarem odkrywki i zwałowiska wewnętrznego
w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni; powierzchnia obszaru skanowanego ok. 30 km2.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofertWykonanie lotniczego skaningu laserowego:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Dział Zamówień /HP/ (budynek "dyrekcji", IV p., pokój 507),
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia 3.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2011-09-16 12:15
Miejsce realizacji zamówieniaOkreślono w SIWZ
Termin wykonania zamówieniaOkreślono w SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZW załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ--:--
Opłata za SIWZ0,00
Uwagi1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja oraz inne informacje z tym związane zawarto w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Jeżeli zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź SIWZ, będzie to dla wykonawców wiążące.
------------------------------------
Informacja z dnia 14.09.2011r.
Zamawiający uprzejmie informuje, że wpłynęły do niego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:
1. Czy Zamawiający opisując w Załączniku nr 1 do Umowy HP/PW-Z46/11, Etap 1, punkt 2 dostawę 2 licencji oprogramowania (z kluczami zewnętrznymi) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych pod pojęciem, „Wymagana współpraca z oprogramowaniem MicroStation VR 2004 Edition,” rozumie, oprogramowanie typu MicroStition Deyelopment Language (MDL) uruchamianego w środowisku MicroStation np. TerraScan firmy Terrasolid, czy też zewnętrze oprogramowanie o opisanej funkcjonalności umożliwiające eksport danych do formatów czytanych przez MicroStation V8 2004 Edition?”,
2. Zamawiający w Załączniku nr 1 do Umowy HP/PW-Z46/11 wymaga, aby lotniczy skaning laserowy wykonywany w każdym z 3 etapów pracy zawierał:
• zeskanowane współrzędne x, y, z (chmura punktów) - dokładność nie mniejsza niż 0,20m (gęstość skanowania nie mniejsza niż 6 punktów / m2),
• zdjęcia lotnicze RGB — piksel terenowy nie większy niż 0,20 mą wraz z rejestracją środków zrzutów,
• zdjęcia lotnicze termalne GDS — piksel terenowy nie większy niż 1,00 m, wraz z rejestracją środków rzutów,
Jednocześnie w akapicie „Dodatkowe informacje (dla wszystkich etapów) tego samego załącznika Zamawiający informuje o technicznych warunkach pozyskania danych lotniczych,
tj. aby wszystkie trzy urządzenia pomiarowe Lidar, kamera RGB i kamera termalna pozyskiwały dane jednocześnie z tej samej platformy lotniczej - synchroniczna rejestracja chmury punktów LIDAR oraz informacji RGB i termalnej należy wykonać z tej samej platformy lotniczej.” Należy zwrócić uwagę na fakt, iż poprawne wykonanie zdjęć w zakresie widzialnym RGB wyklucza możliwość wykonania poprawnych zdjęć termalnych i na odwrót. Poprawne wykonanie zdjęć w zakresie promieniowania widzialnego RGB wymaga oświetlenia słonecznego, warunki te precyzyjnie opisuje Instrukcja GUGIK K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych. Natomiast rejestracja promieniowania termalnego powinna nastąpić w porze braku dostarczania energii słonecznej (cieplnej) do powierzchni ziemi a więc od zmierzchu
do świtu. Z powyższego wynika, że synchroniczne wykonanie zdjęć termalnych i RGB wzajemnie się wyklucza a co za tym idzie nie możliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia w należyty sposób. Aby lepiej zrozumieć potrzeby Zamawiającego a tym samym staranniej wykonać przedmiot zamówienia Oferent zwraca się z prośbą o opisanie, do jakiego celu Zamawiający planuje wykorzystać zdjęcia termalne oraz czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania zdjęć RGB i zdjęć termalnych w oddzielnych nalotach, tak aby terminy nalotów były dobrane odpowiednio do rodzaju zdjęć? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości prosimy o doprecyzowanie warunków technicznych specyfikacji o warunki oświetleniowe (porę dnia) w jakich ma odbyć się pozyskanie danych lotniczych.

W odpowiedzi zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że:
Ad.1
Pod pojęciem „Wymagana współpraca z oprogramowaniem MicroStation V8 2004 Edition” należy rozumieć zarówno oprogramowanie np. TerraScan, TerraModeler, a także każde inne zewnętrzne oprogramowanie o opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy HP/PW-Z46/11 funkcjonalności umożliwiającej eksport danych do formatów czytanych MicroStation V8 2004 Edition.
Ad. 2
Biorąc pod uwagę czynniki finansowe zakłada się wykonanie jednego nalotu w oświetleniu dziennym. Zdjęcia lotnicze termalne GDS stanowią produkt dodatkowy, mający na celu określenie przydatności tego typu opracowań w specyfice kopalni TURÓW.
Powrót do listy ogłoszeń