PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Pytania do SIWZ     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2014-07-07
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoJacek Werner
Telefon kontaktowy077 423 60 94
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon077 423 52 81
Faks077 423 52 98
E-mailmalgorata.szylkiewicz@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaProjekt rozbiórki obiektów Składowiska Groszowice
Numer postępowaniaGEK/FZR-ELO/05354/2014
Opis zamówieniaWykonanie projektu rozbiórki obiektów Składowiska Groszowice - realizacja działań optymalizacyjnych w zakresie Składowiska Groszowice - obniżenie kosztów utrzymania Składowiska Groszowice
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Projekt rozbiórki obiektów Składowiska Groszowice - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertProjekt rozbiórki obiektów Składowiska Groszowice:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertPGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole . kancelaria główna , II piętro
Termin składania ofert (dzień, godzina)2014-07-21 09:30
Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
UwagiZamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych.
2.Z zastrzeżeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Spółce PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
3.warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia lub wysłaniem zaproszenia do składania ofert albo negocjacji.
4.Spółka zależna PGE GiEK S.A. w przypadku ubiegania się o udzielenie jej zamówienia, może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, niebędącemu Spółką GK PGE, jedynie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania zakupowego w dowolnym trybie przewidzianym w Regulaminie Zakupów i na zasadach w nim określonych.

Powrót do listy ogłoszeń